HUD4 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XI

 

       Thực hiện chỉ thị số 15 - CT/TW; kế hoạch số 08 - KH/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch số 556 - KH/ĐU ngày 04/5/2012 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ngày 27/05/2012, tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Công ty.

Dự và truyền đạt,  quán triệt nghị quyết tại Hội nghị có các đồng chí Lê Giang Ky - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Bí thư chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty, các đồng chí cán bộ chủ chốt Công ty HUD4; HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban chức năng, đội trưởng đội xây lắp các Công ty thành viên.

 

Hoc nghi quyet 2012.3

 

  Đồng chí Lê Giang Ky, phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa truyền đạt những

 nội dung cơ bản của "Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI"

 

          Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Giang Ky - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá truyền đạt những nội dung cơ bản của "Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI", trong đó tập trung triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và nghị quyết số 13-NQ/TW "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" và thông qua quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

        Đồng chí Lê Giang Ky nêu bật sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng là xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, phát triển của đất nước. Nội dung cơ bản của Nghị quyết đánh giá những thành tựu của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua, đồng thời kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, bất cập và nguyên nhân để vạch ra những vấn đề đang nổi lên hiện nay và những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung cao độ để giải quyết. Mục tiêu của Nghị quyết là "Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng".

Nghị quyết số 13-NQ/TW "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" nêu bật tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng ở nước ta, trong đó nêu rõ trong thời gian qua nước ta đã xây dựng được một số công trình hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước, tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng kém đồng bộ và quá tải, do đó việc thiết kế xây dựng lại là tất yếu trên quan điểm đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ, đa dạng hóa các nguồn đầu tư, đảm bảo sự hài hòa về trách nhiệm và lợi ích, đảm bảo kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội khác. Nghị quyết nêu lên mục tiêu tổng quát "tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc và từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế..."

Cùng ngày, Hội nghị nghe đồng chí Đồng Phạm Bình - Phó bí thư Đảng uỷ Công ty triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI).

Kế hoạch số 20/KH/ĐU ngày 19/5/2012 của Đảng ủy Công ty về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đảng ủy Công ty xác định tổ chức, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và công tác tuyên truyền, cụ thể Đảng ủy Công ty và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc trực tiếp chỉ đạo triển khai, quán triệt, Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và cấp ủy cấp trên, xây dựng và triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, chất lượng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên các đoàn thể quần chúng, đồng thời phải linh hoạt và đổi mới về phương thức cho phù hợp với đặc điểm của Công ty.

Đảng ủy Công ty cũng thông qua chương trình hành động " thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", mục đích là xây dựng những giải pháp cụ thể và tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty hiểu rõ về tầm quan trọng của Nghị quyết này đối với nhiệm vụ củng cố xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Một là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Đảng viên và nhân dân đối với Đảng;

Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Ba là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết này, Đảng bộ Công ty đề ra những giải pháp thực hiện sau: Thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp trong Công ty; đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Trung ương; Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 19/2/2012 của Đảng ủy Công ty về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát huy vài trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó tập trung một số nội dung chính: Nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn, gắn với Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân./.

 

Hoc nghi quyet 2012.2

 

Đồng chí Đồng Phạm Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty thông qua

 chương trình hành động của Đảng bộ Công ty

 

                        Hoc nghi quyet 2012.1
                        Đảng viên, cán bộ chủ chốt Công ty tham gia Hội nghị
 

                     

Last update : 30/05/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau