10/07/2020
Điều lệ Công ty HUD4 tháng 5/2020
08/06/2020
HUD4 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
01/06/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
01/06/2020
Nghị quyết HĐQT Công ty về công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
15/05/2020
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5