11/10/2019
TB về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018
18/05/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
19/07/2019
Giải trình BCTC quý 2 năm 2019
12/08/2019
BCTC 6 tháng đầu năm 2019
12/08/2019
Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2019

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5