26/10/2017
Giải trình BCTC quý 3 năm 2017
05/09/2017
BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2017
05/09/2017
BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2017
10/08/2017
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
28/07/2017
BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5