12/10/2023
Giới thiệu Phòng ban & Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
16/09/2016
Mục tiêu: Xây dựng HUD4 phát triển ổn định, bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở của Việt Nam. 1 2 3
16/09/2016
Giới thiệu Ban giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
16/09/2016
Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần đầu từ và xây dựng HUD4
16/09/2016
Danh hiệu khen thưởng đạt được của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
12

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5